Get The Flash!

Get Adobe Flash player

Firma ZETO z Bydgoszczy oferuje nowoczesne rozwiązania IT. Oferuje systemy ERP dla małych i średnich firm, które znacznie ułatwiają kierowanie przedsiębiorstwem. Są one o wiele wydajniejsze niż inne systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Oprogramowanie ERP jest szczególnie przydatne jeśli chodzi przedsiebiorstwa mające duża ilość środków trwałych.

Co aktuarialnej wyceny rezerw firma Zeto ma dla klientów program Aktuariusz, który jest znacznie ułatwia ten trudny proces.

Istotną częścią oferty Zeto jest outsourcing IT w ramach którego oferuje centrum danych który zapewnia stabilność i bezpieczeństwo dla cennych danych.

W ofercie dostępny jest też bezpieczny e-podpis znacznie ułatwiający elektroniczny obieg dokumentów.

Firma Zeto prowadzi też sklep komputerowy w mieście Bydgoszcz. Sprzedaje markowe komputery w atrakcyjnych cenach.

Sprawne zarządzanie zapasami, związanymi z nimi kosztami oraz zaopatrzeniem ma istotny wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Podsystem GOSPODARKA MATERIAŁOWA pozwala na znaczne zwiększenie efektywności tych działań, obejmuje problematykę dotyczącą ewidencji
i wyceny zapasów. Wspomaga prace działu zaopatrzenia w zakresie ewidencji zakupów i analiz niedoborów materiałowych na planowane zlecenia produkcyjne oraz prace działu księgowości materiałowej.

Podsystem dostarcza informacji o aktualnym stanie, wartości i lokalizacji zapasów, generując dokumenty obrotu materiałowego.

Charakterystyka podsystemu

 • obsługa dowolnej liczby magazynów,
 • katalog asortymentów,
 • kartoteka magazynowa,
 • generowanie dokumentów obrotu magazynowego,
 • rozliczanie ilościowo – wartościowe materiałów,
 • zamówienia zakupowe,
 • kontrola przyjęć zakupionych materiałów,
 • dyspozycja materiałowa przychodów i rozchodów,
 • przecena zapasów,
 • obsługa zleceń powiązana z dyspozycją materiałową
  • analiza niedoborów materiałowych na zlecenia i bilansowanie potrzeb materiałowych,
  • ewidencja zużycia materiałów na zlecenia produkcyjne i pozostałe oraz narastające rozliczanie kosztów tych zleceń,
 • przygotowanie danych do sprawozdawczości GUS,
 • inwentaryzacja okresowa i ciągła,
 • eksport dokumentów obrotowych do podsystemu finansowo-księgowego i ich księgowanie na podstawie zdefiniowanego wzorca dekretacji,
 • wszechstronne raporty i analizy ze stanów i obrotów magazynowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

Dokumenty magazynowe mogą być wystawiane w drodze dyspozycji materiałowej przygotowanej przez odpowiednie służby i realizowane przez magazyniera przy faktycznym przyjęciu lub wydaniu materiału
z magazynu, bądź wystawiane bezpośrednio przez magazyniera.
Podsystem generuje w sposób automatyczny wszystkie dokumenty obrotu materiałowego i na bieżąco aktualizuje kartotekę stanów magazynowych. Pozwala na korektę dokumentów jeszcze nie zaksięgowanych.
Podsystem wspomaga proces orzekania kontroli dostaw o jakości materiału, nadając każdej partii zakupionego materiału systemowy numer dostawy i umożliwiając wprowadzenie certyfikatu.

Kartoteka stanów magazynowych

Podsystem zapewnia pełną ewidencję stanów i obrotów magazynowych i rozliczanie ilościowo - wartościowe materiałów.
W podsystemie realizowana jest obsługa kartoteki stanów magazynowych w zakresie comiesięcznej aktualizacji księgowej i wyceny wg różnych metod np. FIFO, cen średnich ważonych, cen ewidencyjnych.
Możliwe jest wieloprzekrojowe przeglądanie bieżących ilościowo - wartościowych stanów magazynowych, łącznie
z podglądem dokumentów źródłowych – bieżących i archiwalnych.

Przecena materiałów

Podsystem umożliwia przecenę zapasów zarówno przy wycenie dokumentów magazynowych wg cen ewidencyjnych, jak i przy wycenie wg cen dostaw.
Przecena jest realizowana na określony dzień, dla wskazanych magazynów i wybranych materiałów.

Inwentaryzacja

Podsystem pozwala na sprawne realizowanie inwentaryzacji magazynowej w trybie okresowym, obejmującym wszystkie pozycje wskazanych magazynów lub w trybie ciągłym, poprzez wybór algorytmem liczb losowych określonej liczby pozycji materiałowych ze wskazanego magazynu. Na czas trwania inwentaryzacji podsystem automatycznie blokuje stan magazynowy pozycji podlegających inwentaryzacji.
W podsystemie generowane są dokumenty - arkusze spisu z natury oraz zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
będące wynikiem rozliczenia inwentaryzacji.
Możliwe jest automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych dla niedoborów lub nadwyżek inwentaryzacyjnych.

Zlecenia

Podsystem obsługuje zlecenia produkcyjne, dla których wcześniej, w podsystemie Zarządzanie Produkcją, naliczono potrzeby materiałowe oraz inne rodzaje zleceń np. typu pomocniczego, bez określonego zapotrzebowania materiałowego.
Zlecenia jako centra kosztów obsługiwane są w zakresie bilansowania potrzeb i ustalania niedoborów materiałowych oraz analizy potrzeb i wartości zużycia materiałów.
Aplikacja umożliwia tworzenie raportów zużycia materiałów na zlecenia dla wskazanych okresów sprawozdawczych.